เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ สร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1  อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ  ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนมีบรรยายธรรมะสอนใจ เพื่อใช้หลักธรรมของศาสนาพุทธ พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ อีกทั้งช่วงนี้เป็นฤดูฝนจึงมีการให้คำแนะนำเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

โดยเน้นจัดกิจกรรมแบบ New Normal เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม การคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนางนงลักษณ์ สุทธิแสน เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามความเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และจะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ อีกครั้งในวันที่   22 ตุลาคม 2563