เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 สำหรับ อปท. ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยการบริหารงานของนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 ซึ่งรางวัลพระปกเกล้าทองคำเป็นรางวัลที่สถาบันพระปกเกล้ามอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งนี้ รางวัลพระปกเกล้าทองคำจะเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ทางการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย

ซึ่งปี 2563 สถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 โดยแบ่งเป็น

  1. รางวัลด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน, เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลนาสามพัน จ.เพชรบุรี
  2. รางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น และ
  3. รางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,เทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น, เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่, เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่, เทศบาลตำบลก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน, เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน, เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.ลพบุรี