เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาล ขับเคลื่อนการดำเนินงานของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง