เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์เมืองนิเวศน์ (Eco-Town) ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายในการทบทวนยุทธศาสตร์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco City) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่

  1. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
  2. การรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. การ จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษหมอกควันไฟป่า และ
  5. การบริหารจัดการน้ำ อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง

โดยเทศบาลเมืองลำพูนมุ่งพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการใช้พลังงานในพื้นที่เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เมืองลำพูนเป็นเมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน