เทศบาลเมืองลำพูน อบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ยกระดับร้านอาหาร-แผงลอย ส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร-แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่ออบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในอาหาร จำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความปลอดภัย ให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร-แผงลอย ในข่วงพระเจ้าเผ้อเล้อหรือลานวัดไชยชนึก ซึ่งเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยคัดเลือกผู้ประกอบการในข่วงพระเจ้าเผ้อเล้อเข้าร่วมโครงการ  ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดยวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และเกิดความร่วมมือในการจำหน่ายอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อยกระดับร้านอาหารและแผงจำหน่ายอาหารให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภค ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคด้านอาหารให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย