นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมสาธิตการประดิษฐ์กระทงใบตอง สืบสานวัฒนธรรม และรณรงค์ลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง และโรงเรียนเทศบาลจามเทวี ร่วมสาธิตการประดิษฐ์กระทงใบตองฝีมือนักเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และรณรงค์เชิญชวนร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี และมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนชาวลำพูนและนักท่องเที่ยวเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระทงที่ทำจากพลาสติกและโฟม แล้วหันมาใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติและย่อยสลายแล้วไม่เป็นอันตรายต่อแม่น้ำลำคลองและสัตว์น้ำ เช่น ใบตอง ต้นกล้วย ดอกไม้ ใบไม้ ฯลฯ นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปัก  ธูปเทียนและดอกไม้ เครื่องสักการบูชา ก่อนทำการลอยในแม่น้ำ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพระแม่คงคาด้วยการอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำลำคลองอย่างแท้จริง