เทศบาลนครอุดรธานีเยี่ยมชมผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี นำโดย  นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองลำพูนในด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนา “ศูนย์แห่งการบริการนานาชาตินครอุดรธานี” ซึ่งเป็นศูนย์ราชการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี

ในการนี้ นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วม  กล่าวต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ที่นำไปสู่นวัตกรรมใหม่สามารถพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อาทิ การพัฒนาเมืองลำพูนไปสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประกอบไปด้วย เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการ และการศึกษาอย่างเท่าเทียมเห็นได้ชัด จากการพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Phonemics & Phonics)

โดยคณะศึกษาดูงานได้กล่าวชมการทำงานของเทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหารและทีมงานคุณภาพ  ที่การันตีโดยผลงานอันน่าภาคภูมิใจ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ  ประจำปี 2563 และรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562  สมควรเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ศึกษาดูงานและถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จต่อไป