เทศบาลเมืองลำพูนรวมพลังภาคีเครือข่าย เก็บขยะหลังวันลอยกระทง ป้องกันน้ำเน่าเสีย และปรับภูมิทัศน์ของแม่น้ำกวงให้สวยงาม

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับบริษัท ไทยเอ็นเจอาร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะหลังประเพณีลอยกระทง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยเอ็นเจอาร์ฯ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของเทศบาลฯ ร่วมกันจัดเก็บและคัดแยกขยะ เพื่อช่วยรักษาความสะอาดของแม่น้ำกวงให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม ไม่เกิดการเน่าเหม็นจากซากกระทง สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้จะเข้าสู่กระบวนการแยกประเภท และกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายจะนำผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป และยังมีการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ กำจัดเศษกิ่งไม้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำกวง พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองของชุมชนให้สามารถพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสร้างจิตสำนึกให้รักษาผลประโยชน์สาธารณะ รักชุมชน รักท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการรักษาแม่น้ำ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำกวงให้ดีขึ้น และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน