เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในการเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ KPI CONGRESS 22 nd

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ KPI CONGRESS 22nd หัวข้อ“จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:บทเรียนจากโควิด-19” (Reimagining Decentralization to Reduce Inequality: Lessons Learned from the COVID-19 Crisis) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (9 Frameworks of Phonemics and Phonics) และนวัตกรรมระบบสวัสดิการสงเคราะห์ บนฐานการมีส่วนร่วมและความไว้วางใจของประชาชน

ซึ่งภายในงานยังมีการแสดงปาฐกถานำ เรื่อง “Demonopolize, Decentralize to Recover” โดย  Dr.Chris Baker ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการเมืองไทย  และเวทีอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ เรื่อง “Democracy, Decentralization and Inequality Reduction: Comparative Perspectives” ซึ่งงานประชุมวิชาการครั้งที่ 22 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การกระจายอำนาจ  ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพภายใต้ปัจจัยแวดล้อมวิกฤตต่างๆ โดยเฉพาะจาก COVID-19 ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางหรือวิธีการสำหรับขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างประชาธิปไตยไทยที่มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน