การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 1 – 9 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน