ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อตรวจประเมินความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาล และเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะการเกิดภาวะจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน (Diabetic Retinopathy , DR) ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอตาโดยจักษุแพทย์โรงพยาบาลลำพูน ตรวจคัดกรองโรคฟันและตรวจเท้าเพื่อคัดกรองปัญหาภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ ตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข