เทศบาลเมืองลำพูน มอบป้าย Happy Toilet ให้กับร้านอาหารต้นแบบห้องน้ำสะอาดได้มาตรฐานสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบป้าย Happy Toilet ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้กับร้านอาหาร Think Box Cafe ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อคัดเลือกร้านอาหารที่มีห้องน้ำสะอาด ตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)  เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาห้องน้ำให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้มาใช้บริการ

ทั้งนี้ ห้องน้ำสะอาดได้มาตรฐาน จะต้องเป็นห้องน้ำแยกชาย-หญิง และมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัย ที่มีแสงสว่างเพียงพอ การดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีคราบสกปรก มีการใช้สุขภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศให้น่าใช้งานทั้งระบบแสง สี และกลิ่น ตลอดจนมีการประดับ ต้นไม้ ดอกไม้ให้ดูสดชื่น สวยงาม เพื่อให้การบริการห้องน้ำเป็นไปตามมาตรฐานสากล