เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน อบต.ประศุก จ.สิงห์บุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นำโดยนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก คณะผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารงานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน

โดยเทศบาลเมืองลำพูนเน้นการทำงานแบบโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามแนวทางประชารัฐ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพราะภาคประชาชนมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการสร้างความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาล จะใช้กลไกของการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ มีการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ โดยการเชื่อมโยงกันในลักษณะการใช้พลังของประชาชน มีการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกัน มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ส่งผลให้ปี 2563 เทศบาลฯ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย