เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุม ชั้น 3  ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ที่ร่วมกันดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟู สมรรถภาพในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย รวมทั้งเทศบาลมีคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ดำเนินงานด้านสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น และมีการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทหรือปัญหาของพื้นที่ ก่อให้เกิดคุณภาพที่ดีในทุกกลุ่มวัย