เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมผู้นำชุมชน ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินการในการพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการประสานการทำงานระหว่างเทศบาลฯร่วมกับผู้นำชุมชนให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน