เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมความปลอดภัยให้ผู้บริโภค

เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดลำพูน และเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในถนนคนเดินลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง และผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง รวมทั้งเป็นการการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับท้องถิ่น ในการคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในชุมชน โดยมีการตรวจสอบฉลาก การแสดงสรรพคุณบนฉลาก ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา ตลอดจนเป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) และรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง