เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมสูงวัยที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีการดูแลสวัสดิการทางสังคมแก่สมาชิก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีงานอดิเรก และมีกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมตามความสนใจ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนมีบรรยายธรรมะสอนใจ เพื่อใช้หลักธรรมของศาสนาพุทธ พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ และมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข