เทศบาลเมืองลำพูน ทำบุญเสริมกำลังใจ นักรบชุดฟ้า อสม. เพื่อร่วมต่อสู้โควิค-19 อย่างเข้มแข็ง การ์ดไม่ตก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญเสริมสร้างกำลังใจและความเป็นสิริมงคล ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร อสม. และแกนนำสุขภาพ ร่วมกิจกรรมทำบุญและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ เพื่อร่วมกันดำเนินการป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดการแพร่ระบาดซ้ำของโรคโควิด-19 รวมทั้งมีการวางแผนดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้ อสม. ซึ่งเป็นแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลฯ สามารถเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญและเป็นกลไกที่เข้มแข็งของระบบสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของชุมชนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดระบบเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และเกิดการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแบบยั่งยืนต่อไป…