เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน อบต.พลายวาส จ.สุราษฎร์ธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส จ.สุราษฎร์ธานี นำโดยนายชัยยะ กาญจนดิฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส คณะผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปด้านศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการองค์กรด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งปี 2563 เทศบาลฯ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินงานทุกอย่าง เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของเทศบาลฯ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีจุดหมายมุ่งหมายสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี อย่างยั่งยืน สมดังวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีแห่งความพอเพียง”