เทศบาลเมืองลำพูน คุมเข้มป้องกัน โควิด-19 ระบาดซ้ำ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองลำพูน กำหนดมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการให้ตลาดสดแต่ละแห่งกำหนดเส้นทางเข้าและออกที่สะดวกต่อการคัดกรองผู้ไปใช้บริการ และมีการตรวจวัดไข้ตามมาตรฐานการสาธารณสุข หากพบผู้มีไข้สูงก็ห้ามไม่ให้เข้าไปในตลาด รวมทั้งจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าตลาด และกำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าไปในตลาด ทั้งนี้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการมีการทำความสะอาดพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เรียบร้อย ตลอดจนติดตั้ง QR-Code ไทยชนะ เพื่อใช้สำหรับการติดตามความเสี่ยงของจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเพิ่มขึ้น รองรับลูกค้าใช้บริการร้านค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสามารถติดตามตัวได้ง่ายในกรณีพบผู้ติดเชื้อ

ในส่วนของการให้บริการที่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ก็ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ จัดสถานที่ชั่วคราวให้บริการผู้มาติดต่อราชการ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ พร้อมมีมาตรการให้ผู้มาติดต่อราชการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยผู้ที่มาติดราชการทุกคน จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ จากนั้นจะมีช่องทางติดต่อสอบถามว่ามารับบริการเรื่องใด โดยมีการบันทึกข้อมูลของผู้ที่มารับบริการทุกคน รวมทั้งผู้ที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อคัดกรองความเสี่ยง แล้วนั่งรอตามจุดให้บริการซึ่งมีระยะห่างประมาณ 1 เมตร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้บริการจนแล้วเสร็จ นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังเน้นทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดซ้ำ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนในจังหวัดลำพูน