เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางอภิสมา โพธารากุล นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะกา และผู้เข้าศึกษาดูงานจากโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน การดูแลสุขภาพชุมชนร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ  จากการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนทำโคมและตุงล้านนา การจัดทำธนาคารขยะโดยชุมชน ฯลฯ ซึ่งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน