เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งรับโควิด-19 รอบสอง เตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะการระบาดระลอก 2 เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นในระลอก 2 ให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อในเขตเทศบาลฯ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามหลักการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ซึ่งจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคได้อย่างรวดเร็วต่อไป

นอกจากนี้ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ปรับการดำเนินชีวิตตามปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้แก่ หมั่นล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสามารถติดตามบุคคลในสถานที่ที่อาจมีการแพร่ระบาดได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดการขยายวงการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที