เทศบาลเมืองลำพูน อบรมผู้ประกอบการร้านชำ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการร้านชำในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดยกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน หลังจากได้มีการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมร้านชำในเขตเทศบาล ทั้ง 17 ชุมชน ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการตรวจสอบวันหมดอายุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีเลขจดแจ้งบนฉลาก ตลอดจนการแยกเก็บสารเคมีอันตรายออกจากสินค้าบริโภค และยาที่จำหน่ายได้ในร้านชำ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านชำ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านชำให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้ที่ปลอดภัยมาจำหน่าย ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจำหน่ายบุหรี่ สุรา ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านชำเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยมาจำหน่ายในร้าน และประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัย  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พาณิชย์จังหวัดลำพูน และกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้ให้ความรู้ และมีผู้ประกอบการร้านชำเข้ารับการอบรมจำนวน 72 ราย ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน