เทศบาลเมืองลำพูน สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ยกระดับโรงเรียนสังกัดเทศบาลอย่างมีคุณภาพ

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และรับทราบถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง ในการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม และโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน บรรยายบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการในบทบาทของคณะกรรมการฯ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพ