ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทนใดมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้ สมารถแจ้งเหตุที่ไอาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในขตท้องที่ด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลกะเบีย โดยต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2563 หรืภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ท่านสมารถดาวน์โหลดแบบฟอร์แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ/ผ.ถ ๑/๘) ได้ที่เว็บไชด์ของเทศบาลเมืองลำพูน หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลมืองลำพูน หรืออาจทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งตัวยว่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน