เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายเมธี ใจศรี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางสาววันธยา สุวรรณอักษร นิติกรชำนาญการ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และได้ปรับการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-19  ในรูปแบบจำกัดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน และส่งผลการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน