เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน “เยือนนครหัตถศิลป์ ถิ่นลำพูนพลัสลำปาง”

นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน “เยือนนครหัตถศิลป์ ถิ่นลำพูนพลัสลำปาง”: Lamphun Slow Travel ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวจังหวัดลำพูน ชูความโดดเด่นด้าน ศิลปะ หัตถกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถรางและรถสามล้อ โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวิสูตร บัวชุม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เทศบาลเมืองลำพูน และสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ร่วมกันแถลงข่าว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณประตูท่านาง

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีวิสัยทัศน์ที่เป็นกรอบแนวทางและจุดดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ “ลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง” และมียุทธศาสตร์ด้านที่ 4 คือ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งขับเคลื่อนดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง หรือคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์ ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวลำพูน และมีบริการรถนำเที่ยวในเขตเมืองลำพูน เพื่อให้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ ได้รับรู้ถึงคุณค่าของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองลำพูน และเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวเมืองลำพูน ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนช่วยลดปัญหาการจราจรและวิกฤตภาวะโลกร้อน โดยพาเที่ยวชมเมืองเก่าลำพูน ทำบุญ ไหว้พระ  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง รวมจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ, พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน, คุ้มเจ้ายอดเรือน, อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, วัดจามเทวี, วัดมหาวัน, วัดพระคงฤาษี, วัดสันป่ายางหลวง, โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้า, วัดพระยืน และวัดต้นแก้ว  เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน มีการบอกต่อประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้กับชุมชนและคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน