กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มฟื้นคืนชีพ เสริมทักษะการปฐมพยาบาล และช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล และสามารถช่วยเหลือในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง มีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว และถูกวิธี ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ โดยมีคุณวิจิตรา มณีขัติย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และคุณกัมปนาท ศักดิ์สูง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม