เทศบาลเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์ NBT ด้านการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมให้ลำพูนเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) เชียงใหม่ เพื่อจัดทำสารคดีโทรทัศน์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินงานของภาครัฐด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เกิดการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล NBT North ช่อง 11 และทางสถานีโทรทัศน์ ระบบดาวเทียม PSI ช่อง 267

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: TVER) โดยดำเนินกิจกรรมภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นลง ซึ่งการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งได้ดำเนินโครงการ “LED Lighting Replacement Project by Lamphun Town Municipality” ซึ่งเป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน เพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น และมุ่งเน้นประโยชน์การประหยัดพลังงาน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมให้ลำพูนเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และก้าวไปสู่การเมืองคาร์บอนต่ำ (low-carbon city) ได้ในที่สุด