เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอย เพื่ออาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร-แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564  ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีความตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร ภาชนะที่ใส่อาหาร รวมถึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงต้องมีการพัฒนาสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งปีที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงต้องมีการแนะนำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหาร การปรุงอาหาร ที่ต้องคำนึงถึงความสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน  โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จะลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่วันที่ 14-29 ธันวาคม 2563  จำนวนทั้งสิ้น 167 ร้าน

นอกจากการตรวจประเมินตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหารแล้ว ยังมีการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำ เขียง ช้อนส้อม และมือของผู้ที่สัมผัสอาหาร อีกทั้งรณรงค์เลิกใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ตามนโยบายจังหวัดที่ว่า “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” และเชิญชวนผู้ประกอบการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตามนโยบายของจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย และรณรงค์ให้ติดตั้งบ่อดักไขมันในสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันจัดการน้ำเสียให้เป็นน้ำใส รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน