เทศบาลเมืองลำพูน อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.15 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

จากนั้นเวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน พนักงานเทศบาล พนักงานครู ประธานคณะกรรมการชุมชน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี เพื่อมอบให้นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน อัญเชิญถ้วยพระราชทานจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปประดิษฐานที่แท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

โดยรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ  เป็นผลงานการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมืองจากการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ซึ่งรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติอย่างสูงสุดและประวัติศาสตร์ของเทศบาลเมืองลำพูนที่เราทุกคนภาคภูมิใจร่วมกัน