เทศบาลเมืองลำพูน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 ลดการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ อสม. เทศบาล  เมืองลำพูน ร่วมมือร่วมใจ รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อทางเดินหายใจประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดยกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อรณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งโรคติดต่อทางเดินหายใจ เป็นโรคที่ติดต่อกันได้อย่างง่ายและรวดเร็ว มีผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ซึ่งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นแกนนำด้านสุขภาพและเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ชุมชนและสังคมมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ร่วมกับ อสม. เดินรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยและแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจต่างๆให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง17ชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจ รวมทั้งป้องกันโรคโควิด -19 ลดการแพร่ระบาด และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม