นายเทศมนตรีเมืองลำพูน กำชับทุกงานปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง โควิด-19 อย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะการระบาดระลอกใหม่ เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อในเขตเทศบาลฯ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำชับทุกงานของเทศบาลฯ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง โควิด-19 อย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และย้ำเตือนให้ชาวลำพูนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ปรับการดำเนินชีวิตตามปกติในรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ได้แก่ หมั่นล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสามารถติดตามบุคคลในสถานที่ที่อาจมีการแพร่ระบาดได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดการขยายวงการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที รวมทั้งหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง และหากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้คำแนะนำไปยังสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ