เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างแนวคิดการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ต่อยอดเพิ่มมูลค่าเศรฐกิจ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มทำโคม ทำตุง ฯลฯ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรฐกิจท้องถิ่น โครงการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการออกแบบ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ได้มอบให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยมี รศ. ดร. พีรดร แก้วลาย เป็นหัวหน้าโครงการ และคุณขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักวิจัยอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการและการคิดเชิงออกแบบ

โดยกิจกรรมกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรฐกิจท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนการออกแบบให้กับท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย การพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินในพื้นที่ การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจนเปิดโอกาสนำแนวคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับงานบริการภาครัฐ