เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการ มอบของขวัญสร้างกำลังใจ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้ผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับฟังธรรมะบรรยายกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยามต้องเผชิญทุกข์ และชี้แจงข้อมูลข่าวสาร สิทธิสวัสดิการ และการขอรับการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น ตลอดจนจัดกิจกรรมมอบของขวัญสร้างกำลังใจ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีมาตรการในการคัดกรองวัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด