เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับเครือข่ายด้านสุขภาพ ลงพื้นที่เชิงรุกตรวจเชื้อ COVID -19 ผู้ประกอบการอาหารทะเล ในพื้นที่เมืองลำพูน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่จากตลาดกลางกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างความไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคอาหารทะเลในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอาหารทะเลประเภทกุ้ง ทำให้ผู้ประกอบการรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารภายในตลาดสดและร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนั้น

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองลำพูน  ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจยืนยันหาเชื้อ COVID -19 ในส่วนของผู้ประกอบการอาหารทะเล พนักงาน และคนส่งอาหารทะเล ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน สำหรับการลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันหาเชื้อ COVID- 19  ครั้งนี้ มีการลงพื้นที่ตลาดสดหนองดอก  เก็บตัวอย่างจำนวน  26 ราย, ตลาดจตุจักร เก็บตัวอย่างจำนวน  19 ราย, ตลาดสันป่าฝ้าย และแผงจำหน่ายโดยรอบในชุมชน  เก็บตัวอย่างจำนวน  7 ราย  และลงในพื้นที่ชุมชนเขตตำบลในเมืองจำนวน  80 ราย  รวมทั้งหมด 132 ราย ซึ่งผลตรวจออกมาเป็นลบทุกราย จึงมีความปลอดภัยไร้ COVID-19  และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่า สามารถรับประทานอาหารทะเลได้อย่างปลอดภัยไร้โควิด-19 แต่ต้องให้ปรุงสุกทุกครั้ง พร้อมขอความความ ร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งจำหน่ายสินค้าที่น่าเชื่อถือ หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัยต่อวัตถุดิบที่จะมาประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย และกระบวนการขนส่งต้องได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย อาหารทะเลต้องมีคุณภาพ มีการแช่แข็งด้วยความเย็น และผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วย