ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง