เทศบาลเมืองลำพูน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่การป้องกันสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะ 3ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่การเฝ้าระวังป้องกันสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยมีการลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งช่วงนี้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจ และเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดในชุมชน โดยการให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ใช้แอพไทยชนะเพื่อลงทะเบียนเข้า-ออก สถานที่ต่างๆ และเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของทุก คน และหยุดยั้งการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ