เทศบาลเมืองลำพูน รณรงค์ผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พัก ป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ร้านขายของชำ สถานบริการห้องเช่าหอพักโรงแรมรายวันและรายเดือน และตลาดสด ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาและปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองลำพูนเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยึดหลักมาตรการป้องกันโรคของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามหลัก DMHT ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้า กากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเกาะป้องกันโควิด-19 แก่ตนเองและสังคม โดยเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเป็นประจำ เพื่อกำกับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ