เทศบาลเมืองลำพูน กำชับแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

จากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและกำชับแนวทางปฏิบัติสำหรับด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดในตลาดสด เช่น ตลาดโต้รุ่ง ตลาดเย็นเทศบาล ตลาดวัดไชยชนึก และร้านอาหาร ที่พัก ในเขตเทศบาลฯ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดพื้นที่ให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน และผู้รับบริการทุกครั้ง และกำหนดมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ รวมทั้งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัด และไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้คนเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือต้องจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ และทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำทุกวันตามหลักการสุขาภิบาล

โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ได้ลงพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมในตลาด เพื่อความสะดวกผู้ซื้อและลดระยะเวลาใช้บริการตลาด ตลอดจนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน รวมถึงผู้ช่วยขาย ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไปตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด