เทศบาลเมืองลำพูน คุมเข้มหอพัก นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจติดตามหอพักนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลฯ พร้อมทั้งให้ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับหอพักในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยนำแบบคัดกรองสุขภาพ checklist covid-19 เพื่อคัดกรองบุคคลภายนอกที่มาพักอาศัยในห้องพักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติ เช่น การจัดทำป้ายแจ้งเตือนผู้พักอาศัยและผู้มาเยี่ยมถึงมาตรการในการป้องกันโรค จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและจุดเข้าออกต่างๆ เช่น ประตูเข้าออกอาคาร  รวมทั้งตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาในอาคารโดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแจ้งพนักงาน ผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันต้องแจ้งประวัติการเดินทางให้ทราบด้วย ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องความสะอาด  กำหนดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน เป็นต้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามหอพัก จำนวน 13 แห่ง ในเขตเทศบาล พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด