เทศบาลเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เรื่องการดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางภายใต้การแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ภูมิภาคเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการ ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากส่งผลกระทบด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมักเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการ โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือการเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ยากขึ้น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการโดยสารรถรับจ้างแทนรถสาธารณะ รวมทั้งการปิดให้บริการของสถานพยาบาลบางแห่งที่ต้องรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น และผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนที่มีรายได้ลดลง ในขณะที่มีรายจ่ายเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพมีเพิ่มขึ้น

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลครัวเรือนที่มีกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ การให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของคณะผู้บริหาร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจต่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตระหนักว่าประชาชนกลุ่มเปราะบางมีต้นทุนการใช้ชีวิตที่แตกต่างและหลากหลายกว่ากลุ่มครัวเรือนที่ไม่เปราะบาง มาตรการที่ใช้จึงมีความเฉพาะและเหมาะสม เพื่อให้ไม่มีประชาชนกลุ่มใดเลยที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากในเวลาเช่นนี้