เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้เครือข่าย อปท. อื่น ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการประชุมผ่านระบบ ZOOM ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน จำนวน 5 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลริมปิง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ และเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดีเป็นการบริการสาธารณะที่ให้ความสำคัญกับประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และประชาชนได้รับความอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นผลสำเร็จของการบริหารจัดการและโครงการนวัตกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน