โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยปฏิบัติตามคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน แม่ครัว บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1)มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา, 2)สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, 3)จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ, 4)จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร, 5)ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ  และ 6)ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม ทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูน ยังเน้นย้ำการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างทันเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)