เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้ม อสม. ป้องกันโควิด-19 แจกชุดป้องกันเชื้อโรค และให้ความรู้การจัดเก็บขยะติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน อบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการแจกชุดป้องกันเชื้อโรคให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองและการสัมผัส และให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคในชุมชน นอกจากนี้กองการแพทย์ยังมีการติดตามดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วยวิธีการสื่อสารทางไกล เช่น ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือระบบออนไลน์ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อให้ ประชาชนได้รับการดูแลและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19