เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจประเมิน‘อาหารริมบาทวิถี’ Street Food Good Health สร้างต้นแบบอาหารปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ซึ่งจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นพื้นที่ เป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีหรืออาหารที่จำหน่ายในแผงลอยที่ตั้งริมฟุตบาท ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่
โดยข้อกำหนดพื้นฐานของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 1) มิติด้านสุขภาพ ที่มีการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะอย่างถูกต้อง และอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสะอาด รสชาติอร่อย ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ มีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร, 2) มิติด้านเศรษฐกิจ คือติดป้ายแสดงราคา มีป้ายบอกชื่อร้านที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน, 3) มิติด้านสังคม คือมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน SME ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Young Smart Famer เป็นต้น และ 4) มิติด้านวัฒนธรรม คือ มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การแต่งกายประจำถิ่น เป็นต้น ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร โดยการสุ่มตรวจอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร ฯลฯ เพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และตรวจสอบสารปนเปื้อนอื่น ๆ เป็นประจำ เพื่อยกระดับอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน สร้างต้นแบบอาหารปลอดภัย ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ