ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน