ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน