เทศบาลเมืองลำพูน กำจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น้ำกวง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และปรับภูมิทัศน์รอบเมืองให้สวยงาม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง บริเวณหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวใกล้กับสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม เนื่องจากวัชพืชน้ำมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หากแพร่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้ำจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และทำให้น้ำเน่าเสีย รวมทั้งขัดขวางประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เทศบาลฯ จึงมีการดูแลและกำจัดวัชพืชน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมพืชน้ำที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ อันเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ และขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาด ร่วมสร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกที่ดีไม่ทิ้งขยะลงน้ำหรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อร่วมมือกันบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน