ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน